jaaroverzicht - Lekkerkerk door de Tijd

menu
keuze menu
Ga naar de inhoud
Jaarverslag 2022

Ledental
In december 2021 waren 328 personen lid van onze vereniging. Een jaar later, december 2022, waren er 317 leden.

Bestuur
In 2022 heeft het bestuur 4 keer vergaderd. De bestuurssamenstelling vindt u in het colofon (zie bladzij 2).

Jaarvergadering 2022
De jaarvergadering vond plaats op woensdag 18 mei in de Muziekzaal van Amicitia. Het verslag van de jaarvergadering vindt u in de notulen, gepubliceerd in dit blad.

Geschiedenisproject Gemini.
Vanwege schoolachterstanden, veroorzaakt door de corona, kon ook in 2022 dit project niet doorgaan.

Excursie 2022
De excursie vond plaats op zaterdag 27 augustus. Er waren 50 deelnemers die een geslaagd bezoek brachten aan Oudenbosch en Bergen op Zoom.

Open Monumentendag 2022
Vond plaats op zaterdag 10 september. Het jaarthema was duurzaamheid. In ons dorp kon ons Kruisgebouw aan de Poolmanweg bezocht worden. Verder ook weer de Grote of Johanneskerk, de oude naaimachines andere voorwerpen in de expositieruimte van Arie Streefland in Opperduit, het museum De Vrijheid in Opperduit en de schilderijenexpositie van Marja neven en Greetje Averink aan de Voorstraat.

Najaarsbijeenkomst 16 november 2022
Deze bijeenkomst werd bijgewoond door 44 leden. Na de mededelingen van de voorzitter verzorgde Jan Lingen de verkiezing voor de uitreiking van de Maartje van Limborgpenning in 2023. Er kon weer uit een voordracht van vier fraaie panden gekozen worden. Daarna verzorgde ons bestuurslid Jan Ooms een interessante lezing over zijn museum De Vrijheid. Zijn mooie PowerPointpresentatie werd aangevuld met wetenswaardige, vaak onbekende, verhalen over de trieste periode van de 2e
Wereldoorlog.

Jaarverslag 2022 Oudheidkamer en archief
Begin 2022 was de oudheidkamer nog boven in het Groene Kruisgebouw. Daar hadden we ook een tweede flat, waar we de administratie deden en meer kasten hadden.
We begonnen het jaar nog met corona-maatregelen en daarom bleef de expositie over de cadeautjes van winkels en verenigingen in Lekkerkerk nog staan. We kregen er in de loop van het jaar ook nog veel bij, waar we nog een plaatsje voor vonden. Toen kregen we plotseling bericht dat alles naar beneden naar Poolmanweg 5 mocht verhuizen. Daar zijn we langdurig mee bezig geweest en is dezelfde expositie weer in de vitrines gekomen. Vooral tijdens de eerste echte opening op Open Monumentendag hadden we veel bezoek, verder weinig.
Ondertussen zijn Chris van den Berg en Anje Tiggelman doorgegaan met het digitaal maken van ons archief, zoals elk jaar kregen we ook weer nieuws.

Redactie
De redactie, bestaande uit drs. Willem Hoogerdijk, Ada Ooms en Anje Tiggelman, heeft dit jaar alleen digitaal contact gehad vanwege corona en drukke andere bezigheden. Er wordt langzaam doorgegaan met het boek over de horeca. Ook zijn enkele vragen van leden en andere geïnteresseerden behandeld.
Het tijdschrift is normaal drie keer verschenen. Helaas is onze hulp Arie Helleman overleden, zodat alleen zijn overgebleven Anje en Rijk Tiggelman, waarvan Rijk alleen de tekst controleert en met computerproblemen helpt. Gelukkig zijn er een aantal leuke artikelen van anderen binnengekomen. Ook die van u zijn welkom.

Werkgroep genealogie
In het jaar 2022 zijn door Enno van der Graaf genealogische vragen op verzoek van aanvragers beantwoord. Dit betrof onder andere vragen over de familie van Vliet, Nieuwpoort, den Ouden en Kapteijn, Kapteyn, Kaptein in ons dorp Lekkerkerk.
Wilt u zelf iets weten over de familie Van der Graaf, Neven, Verwaai of Mudde in Lekkerkerk laat me het weten.

Website
Onze websitebeheerder Pim van de Berg zorgt dat deze regelmatig wordt bijgewerkt zodat deze actueel blijft. Heeft u ook iets interessants geeft dit dan aan hem door via www.lekkerkerkdoordetijd.nl

E-mailadres
Ook historische verenigingen ontkomen niet aan het digitale tijdperk. Het e-mailbestand van onze leden bestaat op dit moment uit ongeveer 80 adressen, maar dat kunnen er eigenlijk wel wat meer zijn. Via de mail kunnen wij u snel allerlei informatie door sturen, maar u ook informeren over het alof niet doorgaan van onze ledenbijeenkomsten, excursies en dergelijke. Soms willen leden of anderen iets van ons weten. Niet altijd kan het bestuur vragen beantwoorden, maar uit ervaring weten
we dat er onder onze leden veel kennis aanwezig is. Zo te meer leden we dan via de mail kunnen bereiken zo te groter de kans dat vragen beantwoord kunnen worden. Soms veranderen e-mailadressen en dan kunnen wij u niet meer bereiken. Een ander e-mailadres, of nog niet doorgegeven, geef dit dan door aan adrivanvliet@planet.nl
In het kader van de AVG-wetgeving gaan wij zeer zorgvuldig met uw e-mailadres om, zoals u na kunt lezen op onze website.

En verder
De gerestaureerde molen uit het dieren parkje is gereed. Er is nog geen definitieve plek waar de molen geplaatst kan worden.
Als vereniging zijn we betrokken bij het werk van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, we nemen deel aan het Cultureel Historisch Overleg Krimpenerwaard en we werken in voorkomende gevallen plezierig samen met "Crempene", het streekmuseum "Krimpenerwaard" en het streekarchief "Midden-Holland".
Ook hebben we goede contacten met de regionale en lokale pers en RTV Krimpenerwaard. Blij zijn wij ook met onze adverteerders die bijdragen aan de uitgave van ons verenigingstijdschrift, maar: "Nieuwe adverteerders zijn van harte welkom!" Het tarief zal voor niemand een bezwaar zijn en uw bijdrage wordt gebruikt om ons verenigingsblad te kunnen financieren.

Laten we ook onze vrijwilligers niet vergeten waar we altijd een beroep op kunnen doen voor het rondbrengen van ons Tijdschrift en het meedoen in allerlei projecten. Overigens, we zijn dringend op zoek naar enkele nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen. Het kost weinig vrije tijd, u bent even lekker in beweging en de vereniging is er erg mee geholpen. Veel inwoners van ons dorp zijn lid van onze vereniging, maar wegens de vergrijzing zijn meer leden van harte welkom.
Door ons te steunen helpt u mee om het karakter van ons dorp in stand te houden en de geschiedenis op schrift te stellen.

En als laatste ook heel belangrijk, Op onze jaarvergadering in 2023 is onze voorzitter Frans Alkemade aftredend. In principe is hij niet meer herkiesbaar, maar hij is bereid om nog even door te gaan tot 2025 om dan gelijktijdig met onze secretaris af te treden. Wel wil hij het voorzitterschap zo spoedig mogelijk alvast overdragen aan een opvolger. Het is voor iedere vereniging altijd een groot probleem om nieuwe bestuursleden te vinden, en zeker nieuwe bestuursleden die voorzitter of secretaris willen worden. Echter zonder voorzitter en secretaris heeft een vereniging geen levensvaatbaarheid en ontstaan er grote problemen voor wat betreft de voortgang van onze
vereniging. Wij zijn op dit moment nog steeds een gezonde en actieve historische vereniging en hopen dan ook dat er nieuwe leden op staan die met veel enthousiasme de vereniging verder willen uitbouwen. En u hoeft daarvoor niet te wachten 2025, want zo te eerder u zich aanmeldt des temeer gelegenheid is er om u in te werken en te onderzoeken of u het ook leuk vindt.
Dit geldt ook voor onze jaarlijkse excursie. Jan Lingen heeft dit jarenlang voor ons verzorgd, maar nu stopt hij er echt mee. Het bestuur zoekt naar een oplossing, maar hoopt stiekem wel op een enthousiast lid, of meerderen, die dit voort willen zetten.

F.M. Alkemade, voorzitter
Adri van Vliet, secretaris

 
 
 
Terug naar de inhoud