beleidsplan - lekkerkerkdoordetijd

Webbeheer: Pim v.d.Berg
Welkom op de site van
Ga naar de inhoud

Beleidsplan historische vereniging Lekkerkerk door de tijd


1. Oprichting

De vereniging is opgericht op 12 april,1985.
De statuten zijn bij notariële akte vastgelegd op 17 mei, 1985.
De vereniging heeft haar zetel in het dorp Lekkerkerk van de gemeente Nederlek en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Op 26 juli 1985 heeft de Inspectie der Registratie en Successie Rotterdam de vereniging gerangschikt als rechtspersoon, bedoeld in artikel 24-1 4e alinea Successiewet 1956, waardoor giften, legaten, schenkingen en dergelijke, belastingtechnisch aftrekbaar zijn of vrijgesteld.
2.  Doelstellingen van de vereniging
De vereniging heeft als doel het initiëren en/of stimuleren van activiteiten, die de historie en cultuur van het dorp Lekkerkerk levend houden en om het gemeenschapsleven te bevorderen. De vereniging probeert dit doel te bereiken door:
a. Het beschermen en/of ontplooien van activiteiten die bijdragen tot het behoud van het dorpsgezicht van Lekkerkerk.
b. Actief bijdragen om bovengenoemde doelstelling te verwezenlijken, en daar waar nodig behulpzaam te zijn bij het in goede staat houden van alle roerende of onroerende goederen, van belang voor de dorpsgeschiedenis.
c. Binnen de financiële mogelijkheden proberen om bovengenoemde goederen permanent- of tijdelijk, in eigendom te verkrijgen met als doel om deze in goede staat te brengen en te behouden.
d. Op eigen initiatief de dorpsgeschiedenis op schrift te stellen dan wel het bevorderen of steunen van zulke uitgaven.
e. De inwoners van het dorp stimuleren, en adviseren, om alles wat van waarde is voor de dorpsgeschiedenis te verzamelen en te bewaren.
f. Samenwerken met personen, instanties, instellingen en overheden die belangstelling hebben of verantwoordelijk zijn voor de schoonheid en historie van het dorp.
g. Het initiëren en/of stimuleren van activiteiten die het gemeenschapsleven bevorderen.
3.  Werkzaamheden van de vereniging
Om uitvoering te geven aan de doelstellingen is het bestuur van de vereniging belast met de uitvoering van alle werkzaamheden, Het bestuur bestaat uit 9 personen.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur zijn werkgroepen ingesteld die op specifiek terrein het bestuur adviseren of namens het bestuur een aantal werkzaamheden uitvoeren.
Tot de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging behoort ondermeer:
a. Zorgdragen voor het behoud en in stand houden van het (beschermd) dorpsgezicht en (rijks)monumenten.
b. Samen met het gemeentebestuur en de historische vereniging “ Crempene” uit de andere dorpskern van de gemeente Nederlek, Krimpen a/d Lek”, het verder ontwikkelen van het Gemeentelijk Monumentenbeleid.
c. Het aanbrengen van ANWB-bordjes op beeldbepalende objecten.
d. Het zelf- of in opdracht van anderen, restaureren van kleinschalige objecten of het maken van replica’s.
e. Het plaatselijk cultushistorische erfgoed onder de aandacht brengen van de dorpsbewoners door middel van lezingen, het organiseren van historische excursies, het beschrijven van de dorpsgeschiedenis, artikelen in de streekkranten en de lokale omroep.
f. Actief meewerken aan de instandhouding van het Streekmuseum Crimpenerhof in Krimpen a/d IJssel en het Streekarchief Midden-Holland in Gouda.
g. Actief deelnemen in het Sociaal Cultureel Historisch Overleg Krimpenerwaard.
h. Actief deelnemen aan de activiteiten van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, waaronder het geschiedenisproject voor het middelbaar onderwijs.
i. Het verstrekken van informatie aan de leden middels het beleggen een jaarvergadering, najaarsbijeenkomst, infoblaadjes en elektronische nieuwsbrieven.
j. Het jaarlijks uitreiken van de Maartje van Limborghpenning aan personen, bedrijven of instellingen die hun al of niet monumentaal onroerend goed zorgvuldig onderhouden.
4.  Werkgroepen
Volgens de statuten kan de vereniging, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, werkgroepen instellen die van het bestuur een bepaalde taak krijgt opgedragen. De werkgroep regelt zelf haar werkzaamheden.
Op dit moment zijn de volgende werkgroepen voor de vereniging actief:
- Redactiecommissie
Deze commissie is belast met het schrijven van de dorpsgeschiedenis.
- Werkgroep archeologie (WAN)
Dit is een gezamenlijke werkgroep van de historische vereniging “ Lekkerkerk door de tijd” en van  de historische vereniging “ Crempene”  uit Krimpen a/d Lek. Zij doen zelf eenvoudig onderzoek naar archeologische vindplaatsen in de gemeente Nederlek en/of proberen de plaatselijke en provinciale overheid te stimuleren om archeologisch onderzoek door deskundigen te bevorderen.
- Werkgroep archief
De leden van deze werkgroep zijn belast met het zorgvuldig bewaren en beschrijven van alle geschreven archiefstukken en overige goederen. Verder ook voor de overdracht van de daarvoor in aanmerking komende archiefstukken aan het Streekarchief Midden-Holland en het Streekmuseum Crimpenerhof.
- Werkgroep genealogie
Deze werkgroep houdt zich bezig met alle voorkomende zaken op het gebied van stamboomonderzoek.
5.  Financiële middelen, fondsen, schenkingen en legaten
Om alle werkzaamheden te kunnen financieren beschikt de vereniging over de volgende middelen:
- Jaarlijkse contributie van de leden
Op dit moment bedraagt de contributie 10 euro per jaar. Alleen met toestemming van de leden kan de contributie worden aangepast.
- Fondsen:
Stichtingfonds
Bij de opheffing van de zelfstandige gemeente Lekkerkerk beschikbaar gesteld als startkapitaal voor de oprichting van een historische vereniging door de laatste (waarnemend) burgemeester van de zelfstandige gemeente Lekkerkerk.
Monumentenfonds
   Restauratiefonds voor onderhoud van een aantal plaatselijke monumenten.
Boekenfonds
Fonds om de uitgaven van boeken over de dorpsgeschiedenis voor te financieren.
Reisfonds
Fonds als bijdragen aan excursies.
Maartje van Limborghfonds
Fonds om de jaarlijkse uitreiking van de Maartje van Limborghpenning mogelijk te maken.

- Schenkingen
Voor een aantal activiteiten die niet uit de algemene verdedigingsmiddelen kunnen worden gefinancierd, probeert de vereniging bedrijven, overheden en anderen te stimuleren om hiervoor een schenking te doen. De daarvoor verkregen middelen worden uitsluitend aangewend voor het gevraagde doel.
- Legaten
De vereniging informeert de leden en belangstellenden op de mogelijkheid tot het schenken van een legaat. De hierdoor verkregen extra financiële middelen worden aangewend voor een speciaal historisch doel, rekening houdend met de specifieke belangstelling van de overledene.
6.  Beheer financiële middelen
De penningmeester van de vereniging is, samen met de overige bestuursleden, verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen.
Voor de directe- kleine betalingen, is er een bescheiden verenigingskas. Voor de overige betalingen is er een betaalrekening. Niet direct noodzakelijke middelen worden overgeboekt naar een spaarrekening.
7.  Besteding financiële middelen
a.  Contributie leden
De contributiegelden worden aangewend ter financiering van de normale verenigingskosten, zoals het beleggen van ledenbijeenkomsten, zaalhuur, convocaties, drukwerken, portokosten, reiskosten, afdrachten overkoepelende organisaties, kosten werkgroepen etc.
b. De renteopbrengst van het stichtingfonds komt ten goede aan de verenigingskas. Het fonds kan ook worden aangewend om projecten voor te financieren.
’t Kruisgebouw
De vereniging heeft de beschikking over een eigen onderkomen, gevestigd in een bovenwoning aan de Poolmanweg, nummer 11. Deze woning wordt gehuurd van de Stichting Kruiswerk Lekkerkerk.
8.  Continu proces
Alle genoemde verenigingsactiviteiten zijn een voortdurend continu proces.
Verenigingsactivieiten keren jaarlijks terug, evenals onderhoud aan monumenten etc.
Verder streeft de vereniging er naar om jaarlijks het aantal ANWB-bordjes uit te kunnen breiden, de exposities in ’t Kruisgebouw regelmatig te vernieuwen, door te gaan met de geschiedschrijving en het op andere wijze zichtbaar maken van de dorpsgeschiedenis.
In het kader van deze genoemde activiteiten kan dit beleidsplan worden aangemerkt als een meerjarig beleidsplan.
Aldus vastgesteld op 2 oktober 2013 en geactualiseerd op 18 januari 2

Terug naar de inhoud