beleidsplan - Lekkerkerk door de Tijd

menu
keuze menu
Ga naar de inhoud

Beleidsplan historische vereniging Lekkerkerk door de tijd


ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
 
Onze vereniging is een algemeen nut beogende instelling, en kunnen daarom gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, giften, schenkingen en de energiebelasting. Leden van onze vereniging kunnen gebruikmaken van een extra giftenaftrek.
 
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren, zoals hierbij vermeldt.
 
Beleidsplan historische vereniging “Lekkerkerk door de tijd”
 
1.  Oprichting
 
De vereniging is opgericht op 12 april,1985.
 
De statuten zijn bij notariële akte vastgelegd op 17 mei, 1985.
 
De vereniging heeft haar zetel in het dorp Lekkerkerk van de gemeente Nederlek en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 
Op 26 juli 1985 heeft de Inspectie der Registratie en Successie Rotterdam de vereniging gerangschikt als rechtspersoon, bedoeld in artikel 24-1 4e alinea Successiewet 1956, waardoor giften, legaten, schenkingen en dergelijke, belastingtechnisch aftrekbaar zijn of vrijgesteld.
 
 
2.  Doelstellingen van de vereniging
 
De vereniging heeft als doel het initiëren en/of stimuleren van activiteiten, die de historie en cultuur van het dorp Lekkerkerk levend houden en om het gemeenschapsleven te bevorderen. De vereniging probeert dit doel te bereiken door:
 
   
 1. Het beschermen en/of ontplooien van activiteiten die bijdragen tot      het behoud van het dorpsgezicht van Lekkerkerk.
 2.  
 3. Actief bijdragen om bovengenoemde doelstelling te verwezenlijken, en      daar waar nodig behulpzaam te zijn bij het in goede staat houden van alle      roerende of onroerende goederen, van belang voor de dorpsgeschiedenis.
 4.  
 5. Binnen de financiële mogelijkheden proberen om bovengenoemde      goederen permanent- of tijdelijk, in eigendom te verkrijgen met als doel      om deze in goede staat te brengen en te behouden.
 6.  
 7. Op eigen initiatief de dorpsgeschiedenis op schrift te stellen dan      wel het bevorderen of steunen van zulke uitgaven.
 8.  
 9. De inwoners van het dorp stimuleren, en adviseren, om alles wat van      waarde is voor de dorpsgeschiedenis te verzamelen en te bewaren.
 10.  
 11. Samenwerken met personen, instanties, instellingen en overheden die      belangstelling hebben of verantwoordelijk zijn voor de schoonheid en      historie van het dorp.
 12.  
 13. Het initiëren en/of stimuleren van activiteiten die het      gemeenschapsleven bevorderen.
 
 
3.  Werkzaamheden van de vereniging
 
Om uitvoering te geven aan de doelstellingen is het bestuur van de vereniging belast met de uitvoering van alle werkzaamheden, Het bestuur bestaat uit 9 personen.
 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur zijn werkgroepen ingesteld die op specifiek terrein het bestuur adviseren of namens het bestuur een aantal werkzaamheden uitvoeren.
 
Tot de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging behoort ondermeer:
 
   
 1. Zorgdragen voor het behoud en in stand houden van het (beschermd)      dorpsgezicht en (rijks)monumenten.
 2.  
 3. Samen met het gemeentebestuur van de gemeente Krimpenerwaard het      verder ontwikkelen van het Gemeentelijk Monumentenbeleid.
 4.  
 5. Het aanbrengen van ANWB-bordjes op beeldbepalende objecten.
 6.  
 7. Het zelf- of in opdracht van anderen, restaureren van kleinschalige      objecten of het maken van replica’s.
 8.  
 9. Het plaatselijk cultushistorische erfgoed onder de aandacht brengen      van de dorpsbewoners door middel van lezingen, het organiseren van      historische excursies, het beschrijven van de dorpsgeschiedenis, artikelen      in de streekkranten en de lokale omroep.
 10.  
 11. Actief meewerken aan de instandhouding van het Streekmuseum      Crimpenerhof in Krimpen a/d IJssel en het Streekarchief Midden-Holland in      Gouda.
 12.  
 13. Actief deelnemen in het Sociaal Cultureel Historisch Overleg      Krimpenerwaard.
 14.  
 15. Actief deelnemen aan de activiteiten van het Erfgoedhuis      Zuid-Holland, waaronder het geschiedenisproject voor het middelbaar      onderwijs.
 16.  
 17. Het verstrekken van informatie aan de leden middels het beleggen een      jaarvergadering, najaarsbijeenkomst, infoblaadjes en elektronische      nieuwsbrieven.
 18.  
 19. Het jaarlijks uitreiken van de Maartje van Limborghpenning aan      personen, bedrijven of instellingen die hun al of niet monumentaal      onroerend goed zorgvuldig onderhouden.
 
4.  Werkgroepen
 
Volgens de statuten kan de vereniging, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, werkgroepen instellen die van het bestuur een bepaalde taak krijgt opgedragen. De werkgroep regelt zelf haar werkzaamheden.
 
Op dit moment zijn de volgende werkgroepen voor de vereniging actief:
 
 
Redactiecommissie
 
Deze commissie is belast met het schrijven van de dorpsgeschiedenis.
 
 
Werkgroep genealogie
 
Deze werkgroep houdt zich bezig met alle voorkomende zaken op het gebied van stamboomonderzoek.
 
5.  Financiële middelen, fondsen, schenkingen en legaten
 
Om alle werkzaamheden te kunnen financieren beschikt de vereniging over de volgende middelen:
 
Jaarlijkse contributie van de leden
 
Op dit moment bedraagt de contributie 10 euro per jaar. Alleen met toestemming van de leden kan de contributie worden aangepast.
 
Monumentenfonds
 
Fonds voor onderhoud van een aantal plaatselijke monumenten.
 
Boekenfonds
 
Fonds om de uitgaven van boeken over de dorpsgeschiedenis voor te financieren.
 
 
Schenkingen
 
Voor een aantal activiteiten die niet uit de algemene verdedigingsmiddelen kunnen worden gefinancierd, probeert de vereniging bedrijven, overheden en anderen te stimuleren om hiervoor een schenking te doen. De daarvoor verkregen middelen worden uitsluitend aangewend voor het gevraagde doel.
 
Legaten
 
De vereniging informeert de leden en belangstellenden op de mogelijkheid tot het schenken van een legaat. De hierdoor verkregen extra financiële middelen worden aangewend voor een speciaal historisch doel, rekening houdend met de specifieke belangstelling van de overledene.
 
 
6.  Beheer financiële middelen
 
De penningmeester van de vereniging is, samen met de overige bestuursleden, verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen.
 
Voor de directe- kleine betalingen, is er een bescheiden verenigingskas. Voor de overige betalingen is er een betaalrekening. Niet direct noodzakelijke middelen worden overgeboekt naar een spaarrekening.
 
7.  Besteding financiële middelen
 
a.  Contributie leden
 
De contributiegelden worden aangewend ter financiering van de normale verenigingskosten, zoals het beleggen van ledenbijeenkomsten, zaalhuur, convocaties, drukwerken, portokosten, reiskosten, afdrachten overkoepelende organisaties, kosten werkgroepen etc.
 
c.  Schenkingen
 
d.  Legaten
 
 
’t Kruisgebouw
 
De vereniging heeft de beschikking over een eigen onderkomen, gevestigd in een bovenwoning aan de Poolmanweg, nummer 11. Deze woning wordt gehuurd van de Stichting Kruiswerk Lekkerkerk.
 
8.  Continu proces
 
Alle genoemde verenigingsactiviteiten zijn een voortdurend continu proces.
 
Verenigingsactiviteiten keren jaarlijks terug, evenals onderhoud aan monumenten etc.
 
Verder streeft de vereniging ernaar om jaarlijks het aantal ANWB-bordjes uit te kunnen breiden, de exposities in de vitrines regelmatig te vernieuwen, door te gaan met de geschiedschrijving en het op andere wijze zichtbaar maken van de dorpsgeschiedenis.
 
In het kader van deze genoemde activiteiten kan dit beleidsplan worden aangemerkt als een meerjarig beleidsplan.
 
 
Aldus vastgesteld op 2 oktober 2013
 
 
Terug naar de inhoud